Podmienky

Zásady ochrany osobných údajov
V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám prinášame prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Ochrana súkromia

Vespasia, s.r.o. prevádzkuje webové sídlo www.vespasia.agency a www.vespasia.sk, ktoré poskytuje informácie o službách a produktoch z portfólia Vespasia, s.r.o. Táto stránka slúži na informovanie návštevníkov webu www.vespasia.agency a www.vespasia.sk a objednávateľov služieb o pravidlách pri zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Pri práci s osobnými údajmi sa zaväzujeme riadiť všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vespasia, s. r. o. zároveň prehlasuje, že s osobnými údajmi klientov zaobchádza v súlade s dobrými mravmi a jeho konanie nebude obchádzať ani odporovať zákonu a ďalším všeobecným právnym predpisom, bráni poškodeniu, zničeniu, strate a zneužitiu databázy osobných údajov.

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré od Vás požadujeme, sú nevyhnutné na poskytnutie služby a plnenie zmluvy. Iné ako nevyhnutné informácie nevyžadujeme. Osobné informácie získané z vyššie uvedených dôvodov nezaraďujeme do databázy k posielaniu noviniek od nás, slúžia výhradne na účely vzájomnej komunikácie potrebnej pri realizácii objednávky.

Údaje, ktoré potrebujeme poznať pre správne vybavenie Vašej objednávky:

meno

priezvisko

ulica a súpisné číslo

poštové smerovacie číslo

mesto

telefónne číslo

názov spoločnosti

IČO

e-mailová adresa

V prípade prihlásenia sa k odberu noviniek súhlasíte so zhromažďovaním a používaním údajov podľa týchto pravidiel. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, slúžia na uľahčenie komunikácie – zasielanie informatívnych e-mailových správ. Vaše údaje poskytnuté na tieto účely nebudeme zdieľať s tretími stranami. Osobné údaje budú slúžiť výhradne na Vaše kontaktovanie. Vaše údaje zaraďujeme do databázy aj po účasti na pobytových pobytoch organizovaných Vespasia, s.r.o., ak svoj súhlas s rozposielaním vyššie uvedených informácií potvrdíte svojim podpisom. Z odoberania noviniek je možné sa odhlásiť kliknutím na príslušný link v správe.

Údaje, ktoré potrebujeme poznať na zasielanie noviniek:

meno

priezvisko

e-mailová adresa

Cookie

Cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré sa používajú ako anonymný jedinečný identifikátor. Vďaka tomuto súboru sú odosielané do Vášho prehliadača z navštívených webových stránok, ktoré sú uložené na pevnom disku Vášho počítača. Naše webové stránky cookies používajú. Máte možnosť tieto súbory prijať alebo odmietnuť, a tak vedieť, kedy sa cookie odosiela do Vášho počítača. Ak sa rozhodnete odmietnuť naše cookie súbory, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na danú stránku. Upozorňujeme, že tieto externé stránky nie sú v našej správe. Preto dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov, alebo za praktiky stránok, prípadne služieb tretích strán.

Poskytovatelia služieb a tretie strany

Je možné, že Vespasia, s. r. o. si objedná služby u iných spoločnostiach, či fyzických osôb z nasledujúcich dôvodov:

Uľahčiť našu službu

Poskytovať našu službu v našom mene

Vykonať servis súvisiaci s našimi službami

Pomôcť nám pri analýze spôsobu použitia našej služby

Touto cestou chceme informovať našich používateľov, že tieto tretie strany majú prístup k Vašim údajom. Dôvodom je naplnenie úloh, ktoré im boli zadané našou stranou. Tieto tretie strany majú zakázané ich uverejňovať alebo používať na akýkoľvek iný účel.

Okrem vyššie spomenutého, Vespasia, s. r. o. prehlasuje, že osobné údaje klientov nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje iným subjektom ako tým, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Spracúvané osobné údaje uchovávame po taký dlhý čas, ako sa považuje za potrebné pre účel, na ktorý boli získané (vrátane ako je vyžadované príslušným zákonom alebo predpisom). V prípade, ak neexistujú konkrétne zákonné, regulatívne alebo zmluvné požiadavky, naša základná lehota uchovávania záznamov a iných dokumentárnych dôkazov, vytvorených pri poskytovaní služieb, neprekročí 10 rokov.

Poskytovateľ môže uchovávať osobné údaje Objednávateľa aj po skončení pôvodného účelu, po zániku zmluvy, pre štatistické účely, pre účtovníctvo, či prieskumy, pre vymáhanie a postupovanie pohľadávok za službu, ktorú Objednávateľovi poskytol, na uplatnenie práv alebo na plnenie iných povinnosti, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov.

Právo na prístup k údajom

Máte právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu údajov

Máte právo na zmenu, alebo opravu údajov po kontaktovaní poskytovateľa. Žiadosť k oprave údajov môžete zaslať na adresu info@vespasia.sk

Právo na obmedzené spracovanie údajov

Máte právo kedykoľvek obmedziť alebo namietať spracúvanie Vašich osobných informácií z primeraných dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je vyžadované zo zákona. V takom prípade nebudeme viac spracúvať alebo obmedzíme spracúvanie takých osobných údajov, pokiaľ nebudeme schopní preukázať presvedčujúce legitímne dôvody na spracúvanie alebo preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

Právo na vymazanie údajov

Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný, alebo iným súvisiacim predpisom stanovený dôvod ich prípadnej archivácie.

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Budeme však radi, ak sa v takomto prípade obrátite najskôr na nás. Zistené nedostatky radi napravíme.

Zabezpečenie údajov

Oceňujeme Vašu dôveru, a z toho dôvodu sa snažíme použiť komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vami poskytnutých údajov. Pripomíname však, že žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov nie je 100% bezpečná a spoľahlivá, a tak nemôžeme zaručiť jej absolútnu bezpečnosť.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Preto Vám odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne preverovali. O všetkých zmenách Vás budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na našej stránke. Tieto zmeny sú okamžite účinné po ich uverejnení na tejto stránke.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať info@vespasia.sk.

Platné od 13.1.2024