Všeobecné obchodné podmienky

Tu sú naše Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej ako „VOP“)1. Úvodné ustanovenia
a. VOP platia pre všetky poskytované služby spoločnosťou Vespasia, s.r.o., ktoré sprostredkuje spoločnosť Vespasia, s.r.o., so sídlom Daxnerovo nám. 913/4, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka: 175347/B,
b. VOP sú súčasťou neoddeliteľnou súčasťou každého Zmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytovaných služieb spoločnosťou Vespasia, s.r.o. a druhou Zmluvnou stranou,
c. Medzi služby poskytované Poskytovateľom patrí aj prenájom Lode.
i. Loďou sa rozumie malé plavidlo určené k plavbe po rieke, alebo námorné rekreačné plavidlo, určené k plavbe po mori.

2. Zmluvné strany
a. Zmluvné strany sú:
i. Klient, ktorým je fyzická alebo právnická osoba (ďalej ako „Objednávateľ“)
ii. Vespasia, s.r.o., spoločnosť poskytujúca služby, zabezpečujúca prenájom lode a za týmto účelom zastúpená agentúrou Vespasia, s.r.o. ako sprostredkovateľom (ďalej ako „Poskytovateľ“),
iii. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a Objednávateľom o poskytovaní služieb a prenájme lode sa riadi písomnou zmluvou o preníájme lode, obchodnými podmienkami spoločnosti a VOP Poskytovateľa do tej miery, pokiaľ sa neuplatnia zmluvné podmienky spoločnosti. Obchodné podmineky majú prednosť pred týmito VOP

3. Predmet Zmluvného vzťahu
a. Predmetom zmluvného vzťahu o prenájme lode a poskytnutých služieb je poskytnutie služieb od Poskytovateľa,

4. Účinnosť zmluvného vzťahu
a. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom podľa týchto VOP vzniká potvrdením cenovej ponuky, to znamená momentom prijatia potvrdenia objednávky alebo úhradou zálohovej / riadnej faktúry na účet Poskytovateľa alebo podpisom Zmluvy. Obsahom zmluvy sa rozumie aj písomné (elektronicky e-mailom) potvrdenie objednávky a týchto VOP
b. Úhrada zálohovej / riadnej faktúry sa považuje za potvrdenie, že Objednávateľ s VOP a ostatnými obchodnými podmienkami súhlasí. Úhrada zálohovej. / riadnej faktúry sa považuje za podpis VOP a Zmluvy.
c. Podpisom VOP a zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi zaistiť službu ním vybranú v dohodnutom rozsahu a kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami
d. Právo Objednávateľa na dodanie objednanej služby vzniká uzatvorením VOP a zmluvy, potvrdením objednávky a úhradou zálohovej / riadnej faktúry v plnom rozsahu, výške a v termínoch podľa zmluvy. V prípade ak Objednávateľ neuhradí zálohovú / riadnu faktúru v plnej výške a v termínoch podľa zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
e. Povinnosť záväznej rezervácie služby v prospech Objednávateľa zo strany Poskytovateľa vzniká v momente riadne uhradených zálohových / riadnych faktúr a uzatvorenia zmluvy,

5. Cenové a platobné podmienky
a. Cena služby zahŕňa všetky položky uvedené v cenovej ponuke
b. Poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu služby pred jej poskytnutím a to v termínoch uvedených v ponuke.
c. Všetky platby sa považujú za uhradené momentom pripísania plnej výšky na účet Poskytovateľa
d. Poskytovateľ je oprávnený požadovať 25% - 75% z ceny služby vopred, formou zálohovej faktúry, ak nie je v objednávke dohodnuté inak.
e. V prípade, ak si Objednávateľ objedná dodatočné služby naviac, ako boli uvedené v ponuke, je Poskytovateľ oprávnený požadovať 100% z ceny služby vopred formou zálohovej faktúry, ak nie je v objednávke dohodnuté inak.
f. V prípade ak termín realizácie služby je kratší ako 60 dní a v niektorých prípadoch kratší ako 90 dní od uzatvorenia zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený požadovať 100% z ceny služby vopred formou zálohovej faktúry, ak nie je v objednávke dohodnuté inak.
g. Všetky termíny uvádzané v cenovej ponuke, alebo na zálohovej / riadnej faktúre sú pre Objednávateľa záväzné.
h. V prípade ak Objednávateľ nedodrží akýkoľvek termín úhrady v zmysle zálohovej / riadnej faktúry v plnej výške, alebo jeho doplatku, je Poskytovateľ bez ďalšieho upozornenia oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť. Poskytovateľ má v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej odstupnému v zmysle článku 9. týchto VOP. Zmluvná pokuta, storno poplatky, poplatky za zmenu a pod. sú splatné ihneď.
i. Poskytovateľ je rovnako oprávnený zmluvnú pokutu, storno a poplatky za zmenu jednostranne započítať s celkovou sumou úhrad prijatých od Objednávateľa do momentu účinnosti Odstúpenia.
j. Realizáciu zápočtu oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi písomne elektronickou formou.
k. V prípade, ak sa v cenovej ponuke vyskytnú podstatné chyby pri výpočte cien, majú obe zmluvné strany právo tieto chyby opraviť bez vplyvu na platnosť a účinnosť zmluvy samotnej.

6. Práva a povinnosti Objednávateľa
a. Práva Objednávateľa:
i. Právo na riadne a úplné poskytnutie zmluvne dojednaných a uhradených služieb
ii. Právo požadovať informácie o všetkých dôležitých náležitostiach, ktoré sú Poskytovateľovi v danom čase známe a ktoré sa týkajú Zmluvne dojednaných a uhradených služieb
iii. Právo byť informovaný o prípadných zmenách v Zmluve a službách
iv. Právo kedykoľvek v medziobdobí pred zahájením objednaných služieb od Zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v čl. 9 VOP
v. Právo písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu v osobe účastníka, za predpokladu, že je splnená podmienka maximálneho počtu osôb v zmysle vybranej služby
vi. Právo na reklamáciu vád služby (nájomca je reklamáciu povinný uplatniť najneskôr v deň ukončenia poskytnutej služby a to písomne cez reklamačný protokol, či zápisom do preberacieho protokolu.
b. Povinnosti Objednávateľa:
i. Poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť v plnej miere, ktorá je nevyhnutná k riadnemu zabezpečeniu a plneniu Zmluvy dohodnutých služieb
ii. Úplne a pravdivo vyplniť a poskytnúť požadované informácie a údaje potrebné k realizácii služby
iii. Oznámiť akékoľvek zmeny údajov a predložiť ďalšie podklady potrebné k realizácii
iv. Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach či obsahu dojednaných služieb,
v. Objednávateľ je povinný disponovať dokladmi povinnými pre vstup do krajiny, kde má byť služba poskytnutá, vrátane pobytu a tranzitu (ako napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas, doklad o zdravotnom poistení, a pod.), poskytovateľ nie je povinný Objednávateľa na tieto skutočnosti samostatne upozorňovať, a Objednávateľ je povinný si ich samostatne zistiť a zabezpečiť,
vi. Uhradiť cenu služby v súlade s podmienkami VOP a faktúrami vystavenými Poskytovateľom
vii. Dostaviť sa v dohodnutom čase na dohodnuté miesto poskytnutia služby
viii. Konať tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku a zdraví, uhradiť prípadnú ujmu, ktorú svojím konaním spôsobil
ix. Dbať na včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči Poskytovateľovi
x. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Objednávateľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Poskytovateľovi a uhradiť odstupné v zmysle čl. 9. VOP
xi. Rešpektovať autority vrátane Poskytovateľa v prípade naliehavej situácie, alebo poveternostných podmienok, za ktorých by bolo život ohrozujúce alebo nebezpečné realizovať poskytované služby (ako napr. pri vetre od 4 Bft, vlnobitie, búrka, alebo iné nevhodné poveternostné podmienky)
xii. Poskytnúť Poskytovateľovi zoznam všetkých účastníkov,
xiii. Uhradiť Poskytovateľovi všetky škody spôsobené Objednávateľov v plnej výške,
xiv. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť a svoju ťarchu v prípade porušenia týchto povinností
xv. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú okolnosťami vyššej moci, za ktoré sa považuje vojna, vojnový konflikt, štrajk, povstanie, terorizmus, pandémia, počasie alebo prírodná katastrofa,

7. Práva a povinnosti Poskytovateľa
a. Poskytovateľ je povinný riadne a pravdivo informovať Objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiaach týkajúcich sa dohodnutých služieb, ktoré sú pre Objednávateľa dôležité a ktoré sú Poskytovateľovi známe,
b. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Objednávateľovi plnenie nad rámec vopred zmluvne dohodnutej, potvrdenej a uhradenej služby Objednávateľom,
c. Pri akejkoľvek prebiehajúcej komunikácii medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je nevyhnuté obojstranné dodržiavanie etických noriem, ale aj príslušných zákonov. Musia byť vylúčené akékoľvek prejavy nezlučujúce sa s právom na ochranu osobnosti. Uvedené zmienené konanie je považované za podstatné porušenie VOP

8. Zrušenie a objednanie služieb
a. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť objednávku služby a od Zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených vo VOP. Ak je to v možnostiach Poskytovateľa ponúkne v takom prípade Objednávateľovi náhradný termín, čo najviac zodpovedajúci pôvodnému dojednaniu. V prípade Objednávateľovho súhlasu uzatvoria Zmluvné strany novú Zmluvu o poskytnutí služby s náhradným termínom plnenia.
b. V prípade, ak by nastali externé neočakávané okolnosti, ktoré Poskytovateľovi bránia poskytnúť službu za dohodnutých podmienok a je nutné pred realizáciu poskytnutia služby podmienky zmeniť, je povinný Poskytovateľ takéto zmeny bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a navrhnúť zmenu. V prípade, ak Objednávateľ od návrh v lehote do 7 dní od doručenia návrhu na zmenu neodstúpi, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí. V tomto momente nadobúda zmena služby právny účinok. V prípade rozdielu ceny za službu je na zmluvných stranách sa dohodnúť. Ak zmena zmluvy vedie aj k zvýšeniu ceny za službu, ide tento rozdiel na náklady Poskytovateľa. Ak zmena zmluvy vedie k zníženiu ceny za službu, je Poskytovateľ oprávnený buď cenu služby znížiť a vysporiadať sa formou dobropisu s Objednávateľom v prípade ak bola cena pôvodnej služby Objednávateľom už uhradená, alebo poskytnúť doplnkovú službu vo výške rozdielu. Druh doplnkovej služby navrhuje Poskytovateľ.
c. Pokiaľ Objednávateľ s navrhovanou zmenou nesúhlasí v lehote do 7 dní od doručenia návrhu na zmenu od zmluvy odstúpi písomným oznámením Poskytovateľovi, postupuje sa v takom prípade spôsobom uvedeným v odstavci článku 8. písmena b.
d. Objednávateľ však nemá právo odstúpiť od Zmluvy v prípade zmeny služby zo strany Poskytovateľa, podľa došlo k škode, poruche alebo iným okolnostiam, ktoré vedú k nutnej zmene a kedy je súčasne zachovaný minimálne rovnaký štandard služieb aký je uvedený v zmluve.
e. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu previesť zmluvu na tretiu stranu alebo inú osobu.
f. Zmeny dohodnutých podmienok a poskytnutých služieb na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa je Poskytovateľ realizovať iba pokiaľ je to objektívne možné a súhlasí s tým. Vykonanie takýchto zmien podlieha úhrade poplatku za zmenu:
i. Každá jednotlivá zmena služby je spoplatnená poplatkom v sume 100 EUR
ii. Ak je žiadosť na zmenu v lehote kratšej ako 60 dní pred realizáciu objednanej služby považuje sa žiadosť zo strany Objednávateľa za novú objednávku služby a odstúpenie od pôvodnej Zmluvy, ibaže by Poskytovateľ takúto požiadavku Objednávateľa na zmenu zmluvy posúdil ako akceptovateľnú
g. Poskytovateľ posudzuje jednotlivé požiadavky na zmeny individuálne s tým, že je vždy oprávnený účtovať poplatok za zmenu zmluvy podľa tohto článku VOP
h. V prípade skrátenia dohodnutej služby zo strany Objednávateľa, ako aj nečerpanie služby v jej plnom rozsahu na základe vlastného rozhodnutia Objednávateľa, sa cena za nečerpanú službu alebo čiastočne čerpanú službu nevracia.
i. Ak dôjde v dôsledku poveternostných alebo klimatických či iných podmienok alebo v dôsledku mimoriadnych okolností, pri exteriérových službách napr. ku vzniku silného vetra, veľkosti vĺn a pod., k zabráneniu možnosti realizácie služieb, nevzniká Objednávateľovi právo na odškodnenie, či inú náhradu.

9. Odstúpenie od Zmluvy (storno)
a. Poskytovateľ je oprávnený pred realizáciu poskytovania služieb, ktoré sú predmetom Zmluvného vzťahu v zmysle týchto VOP od zmluvy odstúpiť z dôvodu:
i. Porušenie povinností Objednávateľa,
ii. Porušenie VOP Objednávateľom
iii. Aplikácia podmienok VOP z dôvodu neočakávaných udalostí
b. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred zahájením poskytovania dohodnutých služieb
i. Bez udania dôvodu v zmysle VOP a storno podmienok
ii. Ak nesúhlasí so zmenou služby v zmysle VOP
iii. Z dôvodu porušenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy a VOP. V oznámení o odstúpení Objednávateľ uvedie základné údaje dôležité k identifikácii zmluvného vzťahu
c. Ak nie je dôvodom odstúpenia Objednávateľa od zmluvy porušenia povinností stanovené zmluvou, alebo odstúpi Poskytovateľ od Zmluvy pred zahájením poskytovania služby z dôvodu porušenia povinnosti Objednávateľa, je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi odstupné vo výške stanovené VOP
d. Ak je dôvodom odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností Poskytovateľa stanovených zmluvou, alebo nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy, je Poskytovateľ bez zbytočného odkladu povinný vrátiť Objednávateľovi všetko, čo od neho obdržal na úhradu ceny služby podľa zrušenej Zmluvy, v zmysle VOP.
e. Ak odstúpi Objednávateľ od zmluvy alebo ak odstúpi Poskytovateľ od Zmluvy pred zahájením poskytovania služby z dôvodu porušení povinností Objednávateľa, je Objednávateľ povinný zaplatiť nižšie uvedené odstupné v závislosti na dĺžke doby, kedy došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Výška odstupného (tzv. Storno poplatky) sú závislé na dobe medzi odstúpením a zmluvne zjednaným okamihom zahájenia poskytovania služby.
f. Pokiaľ Objednávateľ uhradí zálohovú / riadnu faktúru vystavenú Poskytovateľom za dohodnutú službu a pokiaľ došlo k ukončeniu zmluvy o poskytnutí služby zo strany Objednávateľa v lehote dlhšej ako 90 dní pred zahájením poskytovania služby, má Poskytovateľ nárok na 50% z celkovej cenu služby. Pokiaľ došlo k ukončeniu zmluvy o poskytnutí služby zo strany Objednávateľa v lehote kratšej ako 90 dní pred zahájením poskytovania služby, má Poskytovateľ nárok na 100% z celkovej cenu služby.
g. Pokiaľ sa Poskytovateľovi podarí obsadiť uvoľnenú službu z dôvodu ukončenia zmluvy zo strany Objednávateľa, vráti podľa svojho uváženia Objednávateľovi už uhradenú čiastku za cenu služby po odpočítaní všetkých vzniknutých nákladov Poskytovateľa a prípadných zliav, ktoré boli poskytnuté náhradnému Objednávateľovi. Rozhodnutie je plne v kompetencii Poskytovateľa a nie je naň právny nárok.
h. Ak nedôjde k prevzatiu služby Objednávateľom alebo bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy z dôvodu udaným na strany Objednávateľa, je povinný uhradiť Poskytovateľovi 100% z vopred stanovenej celkovej ceny za dojednanú službu.
i. Všeobecné storno poplatky:
i. Termín odstúpenia viac ako 90 dní – storno poplatok 50% z dohodnutej ceny služby
ii. Termín odstúpenia menej ako 90 dní – storno poplatok 100% z dohodnutej ceny služby

10. Reklamácie
a. V prípade chybne poskytnutej alebo neposkytnutej služby, ako je predmetom zmluvy o službe, vzniká Objednávateľovi právo na reklamáciu.
i. Právo zo zodpovednosti za nedostatky služby je Objednávateľ povinný uplatniť priamo u Poskytovateľa najneskôr v deň ukončenia poskytovania služby a to spísaním reklamačného protokolu, či zapísaním do predávajúceho protokolu, prípadne iným spôsobom podľa VOP Poskytovateľa. Ak Objednávateľ neuplatnil nedostatočné služby bez zbytočného odkladu vlastným zavinením, stráca nárok na plnenie zodpovednosti za nedostatky. Objednávateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť k riešeniu reklamácie
ii. Predmetom reklamačného konania môžu byť iba tie služby, ktoré sú obsahom zmluvného vzťahu (poskytnutej služby) a podliehajú finančnej úhrade Poskytovateľovi
iii. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa nedohodne s Objednávateľom na dlhšej dobe
iv. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknuté škody u služieb, či akcií nedohodnutých v zmluve, organizovaných inými subjektami, ktoré si Objednávateľ objedná na mieste realizácie služby u tretej osoby. Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za činnosť a jednanie tretích strán (pracovné činnosti, akcie, hluk v maríne, hluční susedia, tech. odstávky v maríne, alebo zatvorené prevádzky v maríne, a pod.) a v takomto prípade Objednávateľovi nenáleží náhrada spôsobenej ujmy.

11. Osobitné dojednania
a. Uzatvorením zmluvy a akceptovaním predloženej ponuky a jej úhradou v zmysle VOP Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracovával a zhromažďoval osobné údaje Objednávateľa v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a jeho elektronický kontakt pre elektronickú poštu, číslo dokladu totožnosti a fotografiu. Objednávateľ rovnako súhlasí s tým, že počas realizácie poskytovaných služieb je Poskytovateľ oprávnený robiť audio a video záznamy účastníkov, a použiť uvedené záznamy pre svoje reklamné a marketingové účely na svojich a tretích kanáloch za účelom propagácie a tvorby dobrého mena.
b. Poskytnuté osobné údaje Objednávateľa je Poskytovateľ oprávnený spracovávať a zhromažďovať za účelom ponúkania obchodu a služieb poskytovaných alebo sprostredkovaných Poskytovateľom. Pre tento účel môže byť použité meno, priezvisko a adresa Objednávateľa. Podrobnosti o elektronickom kontakte pre elektronickú poštu Objednávateľa je Poskytovateľ oprávnený spracovávať a zhromažďovať aj pre potreby šírenia obchodných informácií, akcií a propagovania služieb,
c. Poskytnuté osobné údaje Objednávateľa je Poskytovateľ oprávnený spracovávať a zhromažďovať v rozsahu VOP sama a/alebo prostredníctvom povereného spracovateľa po dobu 10rokov. Po uplynutí tejto lehoty je Poskytovateľ povinný tieto údaje Objednávateľa zlikvidovať.
d. Poskytnuté osobné údaje Objednávateľa budú spracovávané automatizovane aj manuálne a v elektronickej aj tlačovej forme.
e. Poskytnuté osobné údaje Objednávateľa môžu byť Poskytovateľom sprístupnené poverenému spracovateľovi a ďalej tým, ktorí sú oprávnení pre Poskytovateľa služby poskytovať, alebo ponúkať a predávať, a ďalej v prípade elektronického kontaktu pre elektronickú poštu Objednávateľa, ktorí sú oprávnení šíriť meno Poskytovateľa resp. Obchodné informácie.
f. Pri spracovávaní osobných údajov je Poskytovateľ povinný dbať, aby Objednávateľ neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života,
g. Objednávateľ má právo súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa týchto VOP kedykoľvek písomnou formou odvolať. V prípade spracovávania, zhromažďovania využitia podrobností o elektronickom kontakte pre elektronickú poštu Objednávateľa, má Objednávateľ právo zdarma alebo na e-mailový účet Poskytovateľa zaslať odmietnutie súhlasu s využitím jeho elektronického kontaktu.
h. Objednávateľ má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov ako aj ďalšie práva priznané príslušným právnym poriadkom.
i. Poskytovateľ neručí za konanie Objednávateľa
j. V prípade ak Objednávateľ poskytuje služby Poskytovateľ tretej strane, je povinný o tejto skutočnosti informovať vopred a zároveň je povinný zabezpečiť súhlas VOP Poskytovateľa aj na svojich klientov, príp. Obchodných partnerov.

12. Záverečné ustanovenia
a. VOP vstupujú do platnosti a účinnosti od 13.01.2024
b. VOP sú súčasťou neoddeliteľnou súčasťou každého Zmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytovaných služieb spoločnosťou Vespasia, s.r.o. a druhou Zmluvnou stranou.